Kondorp wita
 
alltheweb_logo
find it all

Wykład (30h dz/ 15h zao)
ćwiczenia (30h dz)
Kulturoznawstwo, I rok, studia dzienne i zaoczne
semestr letni 2011/12
wy: poniedziałek, 11:20-12:50, Mała Aula, Nowa Humanistyka
ca: środy, 8:00-12:50, s.18, Nowa Humanistyka
konsultacje: poniedziałek, 9:40-11:10, p.205, Collegium Humanicum
studia zaoczne: plan spotkań

Wieża Babel

Na bieżąco
 
  [28.IX.12] Studia dzienne i zaoczne: wyniki egzaminu z dn. 27.IX. wyniki egzaminu
  [2.X.2012] Szanowni Państwo, dziekuję wszystkim za udział w zajęciach z Logiki i semiotyki w r. akad. 2012/13. Życzę Państwu powodzenia w dalszych studiach i satysfakcji z wybranego kierunku. Najbliższe konsultacje: czwartek, 4.X, 11:20-12:20.
  [21.IX.12] Szanowni Państwo, dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną (studia dzienne i zaoczne) a uważają, że są w stanie douczyć się jeszcze lub uważają, że wiedzą więcej, niż wskazuje na to wynik egzaminu - z racji tego, że kończę współpracę dydaktyczną z Instytutem Kulturoznawstwa - ustalam jeszcze jeden, ostateczny już termin egzaminu poprawkowego: czwartek, 27.IX, godz. 9:00-10:30, s. 201, Stara Humanistyka. Egzamin ten jest - rzecz jasna - nieobowiązkowy. Jest to jednocześnie ostateczny termin dla osób z przedłużaną sesją. Egzamin ten nie jest przeznaczony dla osób, które nie przystąpiły (choć powinny) do egzaminu w wyznaczonych terminach.
  [21.IX.12] Studia dzienne, wyniki egzaminu poprawkowego z dn. 20.IX. wyniki egzaminu poprawkowego, dzienne
  [19.IX.12] Studia zaoczne, wyniki egzaminu z dn. 15.IX. wyniki egzaminu poprawkowego, zaoczne
  [31.VIII.12] Konsultacje w najbliższym czasie: środy: 29.VIII i 5.IX, godz. 9:30-11:00; piątek 7.IX, godz. 10:00-11:00. Egzamin dla osób z przedłużoną sesją tzw. "przeniesiony" odbędzie się w środę, 12.IX, godz. 10:00-11:30; egzamin poprawkowy (dla wszystkich, tj. również dla ewentualnych studentów którym nie powiedzie się w sesji przedłużonej) odbędzie się we czwartek, 20.IX, godz. 10:00-11:30. Egzamin poprawkowy dla studentów zaocznych: sobota, 15.IX, 10:00-11:30. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczone ćwiczenia. Nie przewiduję kolejnych terminów egzaminów. Sale egzaminacyjne ustalę w przyszłym tygodniu.
  [6.VII.12] Studia zaoczne: wyniki egzaminu z dn. 5.VII. wyniki egzaminu zao
  [3.VII.12] Studia dzienne, wyniki egzaminu z dn. 19.VI. Iwyniki egzaminu gr 1IIwyniki egzaminu gr 2
  [22.VI.12] Studia zaoczne: wyniki egzaminu "0" z dn. 16.VI. wyniki egzaminu 0
  [16.VI.12] Wyniki egzaminu "0" z dn. 12.VI. wyniki egzaminu 0
  [14.VI.12] Wyniki kolokwium poprawkowego z dn. 12.VI. wyniki kolokwium poprawkowego
  [10.VI.12] Podobno lepiej późno niż wcale. Orientacyjny spis zagadnień na egzamin w terminie zerowym. zagadnienia - egzamin 0
  [8.VI.12] Egzaminy z Logiki i semiotyki: egzamin "0": 12.VI, godz. 10-11:30, s.013B; termin pierwszy: 19.VI, godz. 9-10:30 (A-L) oraz 10:35-12:05 (Ł-Ź), s.013B; studia zaoczne: 16.VI, godz. 10-11:30, s.013B. Nieobecność na egzaminie w wyznaczonym terminie bez wcześniejszej zgody Dziekana na zmianę terminów sesji kończy się "dwójką dziekańską". Do egzaminu mogą jedynie przystapić osoby z zaliczonymi ćwiczeniami.
  [8.VI.12] Dziękuję Państwu za uczestnictwo w ćwiczeniach z logiki i semiotyki. Oto ich wyniki. Proszę zwrócić uwagę na ewentualne niezgodności w punktacji ćwiczeniowej lub z kolokwiów. Wszelkie wyjaśnienia w ramach konsultacji: poniedziałek (11, 18.VI), 8:30-11:00 oraz wtorek (12.VI) 11:40-13:00. Ićwiczenia - grupa 1 IIćwiczenia - grupa 2 IIIćwiczenia - grupa 3
  [8.VI.12] Podsumowanie ćwiczeń z logiki i semiotyki. Ićwiczenia - grupa 1 IIćwiczenia - grupa 2 IIIćwiczenia - grupa 3
  [6.VI.12] Wyniki II kolokwium z logiki i semiotyki. Ićwiczenia - grupa 1 IIćwiczenia - grupa 2 IIIćwiczenia - grupa 3
 
Opis

Wszystko jest poezja, gdzie jest poeta... zwykł mawiać E. Stachura. Trawestując Stachurę można powiedzieć: wszystko jest semiotyką (znakiem?) gdzie jest semiotyk. W takim też tonie wypowiada się Umberto Eco: semiotykę interesuje wszystko, co może zostac potraktowane jako znak. W trakcie wykładu przedstawione zatem zostaną trzy podstawowe koncepcje znaku (stoicka, Peirce'a oraz De Saussure'a) wraz z wybranymi współczesnymi interpretacjami (np. U. Eco). Ponieważ znak funkcjonuje w ramach systemów znakowych, z tych zaś najpowszechniejszym jest język, kolejne wykłady poświęcone będą ujęciom języka jako systemu znaków (ze szczególnym uwzględnieniem siegającej do ujęcia de Saussure'a gramatyki kognitywnej). Omówione zostana jego (języka) własności, sposoby posługiwania się znakami językowymi (akty mowy Austina) oraz reguły kierujące konwersacjami (Grice). Zaprezentowany zostanie język jako środek komunikacji oraz środek wpływania na opinie, przekonania, postawy innych (chwyty retoryczne oraz elementy teorii manipulacji i propagandy). Ostatnie wykłady poświęcone zostaną semiotyce stosowanej, dokładniej mówiąc elementom semiotyki kultury w ujęciu B. Uspieńskiego, J. Łotmana, R. Barthesa oraz U. Eco.
do góry

O ćwiczeniach
  Teksty do ćwiczeń (kolor zielony: materiał pomocniczy/uzupełniający - nieobowiązkowy)
 • Ziembiński 1999: Rozdział II: Nazwy. (22.II)
 • Żegleń 2000: Rozdział VI: Nazwa. (22.II)
 • Ziembiński 1999., Rzdz III: Stosunki między zakresami nazw (29.II)
 • Wieczorek 2002, 4.2: Stosunki między nazwami, s. 160-169. (29.II)
 • Ziembiński 1999., Rzdz V: Podział logiczny (7.III)
 • Ziembiński 1999, Rozdział IV: Definicje (14,21.III)
 • Wieczorek 2002., 4.3: Definicje, s. 169-175. (14,21.III)
 • Kolokwium I (język, nazwy, definicje, podział logiczny). (dz:28.III)
 • Ziembiński 1999, Rozdział VI: Zdanie, (4.VI)
 • Stanosz 2005, Rozdział I: Logiczne własności zdań (4.VI)
 • Stanosz 2005, Rozdział I: Logiczne własności zdań, s.9-14 (11.IV)
 • Stanosz 2005, Rozdział II: Rachunek zdań, s.25-29 (11.IV)
 • Stanosz 2005, Rozdział II: Rachunek zdań, s.29-47, 55-57. (18, 25.IV)
 • Wieczorek 2002, Rozdział I: Rachunek zdań, s.6-27. (18, 25.IV)
 • Ziembiński 1999, Rozdział VII: Funktory prawdziwościowe..., (18, 25.IV)
 • Ziembiński 1999, Rozdział XIII Uzasadnianie bezpośrednie, (dz:9.V)
 • Ziembiński 1999, Rozdział XIV A,D: Wnioskowanie dedukcyjne......, (dz:16.V, 23.V)
 • Ziembiński 1999, Rozdział XV par.1,2: Wnioskowania uprawdopodobniające......, (dz:23.V)
 • Wieczorek 2002, Rozdział I, par. 1.7 (s.62-68): Wnioskowania, (dz:19.V)
 • Kolokwium II (zdanie, KRZ, metoda 0-1, wnioskowania). (dz:6.VI)

Podręczniki wykorzystywane w trakcie ćwiczeń:
Borkowski L., Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin: TN KUL, 1991.
Stanosz B., Ćwiczenia z logiki, Warszawa: WN PWN, 1999.
Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa: WN PWN, 2005.
Szymanek K. i in., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa: WN PWN, 2005.
Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa:WN PWN, 2004.
WieczorekK., Logika dla opornych, 2002.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa: WN PWN, 1999.
Żegleń U., Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń: Wyd. UMK, 2000.
do góry

Tresci
  Wykład I: Semiotyka i znaki. Wprowadzenie (dz:13.II, zao:19.II) Wykład I
  Wykład II: Semeion adelona: stoicka koncepcja znaku (dz:20.II, zao:19.II, 4.III) Wykład II
  Wykład III: Myśl jest znakiem...: Filozofia Peirce'a (dz:27.II, zao:4,18.III) Wykład III
  Wykład IV: Trzecie Trzeciego, czyli znak jako Triada (Peirce cd.) (dz:5.III, zao:18.III) Wykład IV
  Wykład V/VI: Znak to jedność signifiant i signifie - De Saussure (dz:12.III, zao:?.IV) Wykład V
  Wykład VI: Język jako system znaków (19.III) Wykład VI
  Wykład VII: Symboliczna natura języka (26.III) Wykład VII
  Wykład VIII/IX: Językowy obraz świata (2, 16.IV) Wykład VIII, IX
  Wykład X: Komunikacja i kody komunikacyjne. Niezrozumienie (23.IV) Wykład X
  Wykład XI/XII: Teoria semiotyki. Umberto Eco (7, 14.V) Wykład XI, XII
  Wykład XIII: Elementy semiotyki kultury (21.V) Wykład XIII
  Wykład XIV: Poza znaczenia: retoryka (28.V) Wykład XIV
  Wykład XV: Perlokucja znaków słownych: sztuka argumentacji (4.VI) Wykład XV
  Bibliografia (stopniowo aktualizowana) Bibliografia, dokument w formacie pdf
  do góry
zasady
  ćwiczenia
 • obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, powyżej 4 student nie otrzymuje zaliczenia)
 • nieobecności 3 i 4 należy zaliczyć na konsultacjach
 • w trakcie zajęć oceniana jest znajomość i zrozumienie wskazanych fragmentów podręczników (można uzyskać od +2 do -2 pkt.)
 • w semestrze odbędą się dwa kolokwia (studia dzienne)
 • na ocenę końcową składają się punkty z kolokwiów oraz z aktywności w trakcie ćwiczeń
 • zaliczenie ćwiczeń od 70% możliwych do uzyskania punktów z kolokwiów
 • osoby chcące uzyskać wpis na podstawie zaliczenia na innym kierunku/uniwersytecie ustalają to ze mną indywidualnie na początku semestru. Nie przewiduję automatycznego przepisywania ocen (dotyczy również osób powtarzających rok).

 • wykład i egzamin
 • obowiązuje obecność na wykładzie (tzn. konsekwencje nieobecności ponosi student: na egzaminie może pojawić się wszystko, o czym na wykładzie była mowa; podawana bibliografia, materiały pomocnicze mają pomóc uporządkować i poszerzyć wiedzę, nie są jednak wystarczające
 • warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń do czasu egzaminu,
 • Do egzaminu należy przygotować również 2-3 teksty z zakresu semiotyki wskazane w trakcie semestru,
 • przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

 •   do góry
Szachy

Strona zakodowana zgodnie ze standardem UTF-8; Aktualizacja strony:
Wszelkie uwagi dotyczące strony proszę kierować na adres: Piotr.Konderak [at] konderak.eu

statystyka